SPOTKANIA WSPÓLNOTY

W każdą środę rozpoczynamy spotkanie MSZĄ ŚWIĘTĄ o godz. 18.00 w kościele p.w. Ducha Św. na os. Zawiszów w Świdnicy. Po Mszy Świętej zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego, modląc się, uwielbiamy Boga.

Słuchamy katechezy głoszonej przez kapłana lub osobę świecką, może dotyczyć m.in. spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Pisma Świętego i nauczania Kościoła itp.

OPIS SPOTKANIA MODLITEWNEGO

Charakterystyczną cechą każdej wspólnoty modlitewnej, która utożsamia się z Odnową w Duchu Świętym, jest charyzmatyczne spotkanie modlitewne. Bez względu na liczebność grupy i jej staż – spotkanie to łączy wszystkich we wspólnej modlitwie i uwielbieniu Boga.

Jego głównym celem jest uwielbienie Boga i oddanie Mu chwały poprzez doprowadzenie uczestników do spotkania z Panem i Zbawicielem – by prawdziwie mogli doświadczyć, że Bóg jest żywy i obecny w ich życiu.

Celem spotkania modlitewnego jest:

– UWIELBIENIE BOGA czyli ADORACJA

– NAWRÓCENIE SIĘ

– EWANGELIZACJA

– PODJĘCIE KONKRETNYCH DECYZJI

Większości z nas adoracja kojarzy się z „trwaniem w ciszy przed Najświętszym Sakramentem”. Ale słowo ADORACJA ma również szersze znaczenie. Od łacińskiego słowa „adorare”, które oznacza: wielbić, mówić, błagać, mówić w sposób modlitewny. Czyli nie jest to tylko „trwanie w milczeniu”, ale też „uwielbienie wyrażone na zewnątrz”.

Do naszego NAWRÓCENIA dochodzi, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu działać w naszym życiu, przemieniać w nas wszystko to, co jeszcze nie zostało Mu oddane w całości, dzięki „rezygnacji z siebie” na konto działania zgodnego z Wolą Bożą.

EWANGELIZACJA na spotkaniu modlitewnym realizowana jest m.in.: poprzez świadectwa, dzielenie się, posługę charyzmatami, podejmowanie modlitwy za innych.

PODEJMOWANIE KONKRETNYCH DECYZJI to efekt modlitwy, rozważania Słowa Bożego i słuchania, co Bóg chce, bym podjął/zmienił w swoim życiu.

Porządek spotkania

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię Moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20)

W naszej wspólnocie każde spotkanie jest rozeznawane przez lidera i odpowiedzialnych. Każde spotkanie jest inne, dotyka innego aspektu naszego życia, zawsze prowadzi do uwielbienia i oddania chwały Bogu, zachęca do przemiany serca, życia, podejmowania decyzji o pójściu za Jezusem.

Na spotkaniu modlitewnym ważny jest lider, rozumiany jako osoba prowadząca spotkanie. Osoba ta czuwa, aby spotkanie było prowadzone zgodnie z wcześniejszym rozeznaniem.

Lider muzyczny ma duży wpływ na ducha spotkania i dlatego musi być osobą duchowo ukształtowaną i wyposażoną przez Boga do tego typu służby. Doświadczenie wielu grup pokazuje, że nie każdy, kto umie grać na instrumencie, bądź ładnie śpiewa, jest powołany do diakonii muzycznej. Tę funkcję powinny sprawować osoby, które są otwarte na działanie Pana Boga na spotkaniu i odpowiedzieć na nie właściwym doborem pieśni.

Spotkanie modlitewne rozpoczynamy znakiem krzyża. Może on być poprzedzony pieśnią.

Ufając w słowa Pana Jezusa (Mt 18,20): „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię Moje, tam jestem pośród nich”, możemy być pewni, że Duch Święty jest obecny na naszym spotkaniu modlitewnym już od momentu naszego zgromadzenia się. Natomiast podejmowana przez nas modlitwa „przyzywania Ducha Świętego” ma służyć naszemu otwarciu się na obecność i działanie Ducha Św. w nas samych; ma pomóc każdemu z nas w stanięciu w wolności i otwartości, w przyjęciu postawy gotowości wielbienia Boga, słuchania i rozważania Jego Słowa. Niezależnie od tego, czy przeżywany przez nas czas, doświadczenia dzisiejszego dnia i uwarunkowania zewnętrzne „sprzyjają radosnemu wielbieniu Boga” staramy się oddać ten czas Bogu i poddać się Jego działaniu w nas i poprzez nas.